PBH
2018-11-02 20:31

Agenda PBH Algemene Vergadering, 15 november 2018 om 20.00, in de Triangel te Polsbroekerdam

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen AV van 20180315

4. Doornemen besluitenlijst

5. Begroting 2019

6. Lopende zaken:

a. Statuten van de afdelingen. Alleen nog Vlist, status?
b. Kaderlijnen: We zoeken nieuw werkgroep lid. Wie wil?
c. Vertegenwoordigers PBH in NFB ledenraad
d. Evaluatie 7 meter stok Jeugd
e. Wedstrijdkalender 2019
f. Led scherm

7. Mededelingen + ingebrachte evaluatiepunten en besluitpunten uit de afdelingen

e. Mededelingen Vlist,
f. Mededelingen Zegveld
g. Ingebrachte evaluatiepunten en besluitpunten. De agenda laat weinig ruimte om dit inhoudelijk te bespreken, alleen de punten waar dringende vragen over zijn worden kort behandeld.

8. Mededelingen HB namens de NFB, FLB en de ondersteunende organen

a. Nationale Competitie. De agenda laat weinig ruimte om dit inhoudelijk te bespreken, alleen de punten waar dringende vragen over zijn worden kort behandeld.
b. Oefenwedstrijden / Selectiewedstrijden. Welk scenario heeft de voorkeur van de afdelingen?
c. Clinics op locatie: CL gaat stoppen, HvE beraad zich hierop. Nog geen vergvangers, dus hoe nu verder?
d. Voorstellen uit kalendercommissie

9. Punten uit de HB vergaderingen

a. Punt uit 20180628 HB 5b.: Voorleggen aan de AV of er voortaan een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig is voor nieuwe penningmeesters. Er gaan immers tegenwoordig grote bedragen om bij de PBH.
b. Punt uit 20180816 HB 6a.: Mededeling: NFB schaft fondsenboek aan. Is voor alle 3 de bonden en voor alle afdelingen beschikbaar. Komt te liggen bij Teije Dijk.
c. Punt uit 20180920 HB 5a.: Discussiepunt “Krimp aantallen springers”

10. Bestuursverkiezing

a. Bestuursverkiezing: Kandidaat bestuurslid en beoogd penningmeester: Erik Vreman. Verkiezing. Graag nodigen wij u uit om andere kandidaten voor te dragen voor de functie HB bestuurslid.
b. Voorstel samenstelling HB:

Het HB voortaan als volgt samen stellen: 3 HB leden onafhankelijk van de afdelingen, namelijk de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Daarnaast moet elke afdeling verplicht 1 lid als HB lid afvaardigen, dit mag een afdelingsbestuurslid zijn, maar dat hoeft niet zolang het maar een buitengewoon lid is van de PBH.

11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

12. Planning vergaderingen/ sluiting

De voorzitter wijst de aanwezigen op onderstaand vergaderschema. Indienen punten voor een HB vergadering uiterlijk een week voor de betreffende vergadering, indienen punten voor een AV uiterlijk een week voor de laatste HB vergadering voorafgaand aan de betreffende AV. Nominaties Talent en Springer van het jaar uiterlijk een week voor de HB vergadering in oktober. Streven is in zomer om de 6 weken, in winter om de 4 of 5 weken, 4 weken voor AV, 2 weken na AV: 29 nov 2018 HB, 13 dec 2018 HB, 17 jan 2019 HB, 14 feb 2019 HB, 14 mrt 2019 AV, 28 mrt 2019 HB, 11 apr 2019 HB, 16 mei 2019 HB, 27 jun 2019 HB, 8 aug 2019 HB, 12 sep 2019 HB, 17 okt 2019 HB, 14 nov 2019 AV, 28 nov 2018 HB, 12 dec 2019 HB