PBH
2019-02-25 20:24

Agenda PBH Algemene Vergadering jaarvergadering, 14 maart 2019 om 20.00 in de Triangel te Polsbroekerdam

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen AV van 20181115

4. Jaarverslag secretaris PBH over 2018

5. Verslag kascommissie + Decharge


6. Verkiezing kascommissie

     Teus Eikelenboom treed af. Annie van de Geer blijft lid. Er is geen reserve. Wie wordt lid? Wie wordt reserve?

7. Jaarverslag penningmeester PBH over 2018


8. Afdrachten en contributies 2019

     Voorstel: Geen wijzigingen t.o.v. 2018


9. Doornemen besluitenlijst

10. Lopende zaken & punten uit de HB vergaderingen

     a. Statuten afdelingen

     b. Kaderlijnen

     c. Ledscherm

11. Mededelingen uit de afdelingen

12. Mededelingen HB namens de NFB, FLB en ondersteunende organen


13. Bestuursverkiezing

     a. Bestuursverkiezing

     Corné Lekkerkerker is aftredend en niet herkiesbaar.

     Het HB heeft Annemarie van Schaik bereid gevonden zich kandidaat te stellen als algemeen bestuurslid.


     b. Voorstel samenstelling HB

     Om de bezetting in het HB voor de toekomst veilig te stellen doet het HB het volgende voorstel: Het HB voortaan als volgt samen stellen: 3 HB leden onafhankelijk van de afdelingen, namelijk de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Daarnaast moet elke afdeling verplicht 1 lid als HB lid afvaardigen, dit mag een afdelingsbestuurslid zijn, maar dat hoeft niet zolang het maar een buitengewoon lid is van de PBH.

14. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

15. Planning vergaderingen en sluiting