PBH
2019-10-31 10:20


Beste polsstokvrienden,U bent allen van harte uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van de PBH op 14 november 2019 om 20.00 in de Triangel te Polsbroekerdam.

Voor alle aanwezigen is er beperkt ruimte om vragen te stellen. Wij zijn er blij mee wanneer bijvoorbeeld aanwezige OO leden specifieke vragen kunnen beantwoorden. Alleen de afgevaardigden en het bestuur nemen plaats aan de vergadertafel. De vergadertafel zal in een open opstelling staan richting de belangstellenden, zodat die meer bij de vergadering betrokken worden.

Agenda PBH Algemene Vergadering, 14 november 2019 om 20.00, in de Triangel te Polsbroekerdam

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen AV van 20190314

4. Doornemen besluitenlijst

Het voorlopige besluit wordt aan de AV ter besluitvorming voorgelegd, de overige besluiten worden toegelicht.

5. Financiën

a. Verslag debiteuren

b. Begroting 2020

c. Afdracht afdelingen 2020

6. Lopende zaken:

a. Statuten van afdeling Vlist

b. Kaderlijnen

c. Vertegenwoordigers PBH in NFB ledenraad

d. Ledscherm

7. Mededelingen + ingebrachte evaluatiepunten en besluitpunten uit de afdelingen

8. Mededelingen namens de NFB, FLB en de ondersteunende organen

a. Nationale wedstrijden

Ter vervanging van de NC zijn er in 2020 enkele Nationale wedstrijden toegevoegd, waarvan 1 in Holland. Afdeling Polsbroekerdam heeft een voorstel voor de wedstrijd in Holland, die zullen ze hier toelichten.

9. Punten uit de HB vergaderingen (voor zover niet elders behandeld)

a. Punt uit 20190905 HB 6f. Lidmaatschap PBH vrijwilligers

10. Vacatures HB

Er is op dit moment een vacature voor de functie Secretaris en een vacature voor Algemeen bestuurslid. Per maart 2020 komt er een vacature voor de functie Voorzitter.

11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

12. Planning vergaderingen / sluiting


J